Zaznacz stronę

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest:

Heksagon sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice,
NIP: 95 42 66 86 96

Działalność wpisana do KRS.

 

Podstawa i cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”).
Dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Powyższe jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych w formularzu kontaktowym będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Heksagon sp. z o.o. moich danych osobowych w celu udzielenia, za pośrednictwem adresu e-mail, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Czas przechowywania danych

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

 

Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika:
– umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające);
– umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
– umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
– umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.
Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

 

Zbierane dane

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych, reklamowych marketingowych:
– typ urządzenia,
– system operacyjny,
– rodzaj przeglądarki internetowej,
– rozdzielczość ekranu,
– adres IP.
Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony oraz celów promocyjnych i komercyjnych firmy.

 

Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wymienione wyżej cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

 

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@graomilion.pl

Pin It on Pinterest